دانلود مبانی نظری تعهّد سازمانی و کیفیت زندگی کاری

دانلود مبانی نظری تعهّد سازمانی و کیفیت زندگی کاری

دانلود

کیفیت زندگی کاری توجّهی که امروزه به کیفیت زندگی کاری می شود بازتابی است از اهمیتی که همگان برای آن قائلند . بسیاری از کارکنان از کار خود ناراضی بوده و در پی معنادار می باشند . کارکنان درخواست دارند در کارشان کنترل و دخالت بیشتری داشته باشند و مانند یک چهره در یک دستگاه بزرگ به شمار نیایند . هنگامی که با کارکنان با احترام رفتار شود و آنان فرصت بیان اندیشه های خود را داشته و در تصمیم گیری ها دخالت کنند واکنش های مناسب و مطلوب را از خود نشان خواهند داد ( دولان و شولر ، 1376، ص118 ) . یک زندگی کاری با کیفیت این فرصت را به کارکنان می دهد که تصمیمات مربوط به طراحی محیط کار، فرآیندهای مورد استفاده و منابع مورد نیاز برای انجام مؤثّر کار را اتّخاذ نمایند. در واقع، کارگری که به مدت سالیان متمادی کار خاصی را انجام داده است، شاید از جایگاه بهتری برای تصمیم گیری برخوردار باشد. به منظور کارآمدی بیشتر، مدیر نباید از کیفیت مطلوب زندگی کاری به عنوان ابزاری برای از بین بردن اتحادیه ها و یا دور نگه داشتن آنها از محیط کار استفاده نماید. به همین دلیل، بسیاری از سازمانهای مؤفّق، سیاستی را در جهت تشویق و تقویت تمام کارکنان برای درگیر شدن در کار و کمک به سازمان اتّخاذ کرده­اند (روت[1]، 2001، ص59). 2-3 تعاریف کیفیت زندگی کاری در طی دهه های اخیر تعریف متفاوتی از کیفیت زندگی کاری ارائه شده است که هر یک براساس دیدگاهی خاص به تعریف این مفهوم پرداخته اند که برخی از آنها عبارتند از : 1- کیفیت زندگی کاری به عنوان یک روش یا نحوۀ انجام کار . کارکنان کیفیت زندگی کاری را بر حسب فنون و روش های کار مانند غنی سازی شغل[2] گروههای کاری خود گردان و … تعریف کرده اند ( کامنینگز ، 1375 ، ص 530 ) : الف- غنی سازی شغل : غنی سازی شغل شامل ایجاد تغییرات اساسی در محتوا و سطح مسئولیت شغل است . غنی سازی شغل به تولید عوامل انگیزشی مناسبی در محتوای شغل منجر می شود . فرآیندی است که به منظور معنا بخشیدن به کار افراد و ایجاد رضایت شغلی ، حوزه اختیارات و مسئولیت های جدیدی را برای شغل تعریف می کند و بر این اساس شغل را از لحاظ محتوا غنی تر و تلاش برانگیزتر می سازد ( عباس پور ، 1382، ص 209 ) . ب- گروههای خود گردان : گروههای خود گردان ، گروههای کار طبیعی هستند که به آنها اختیار تصمیم گیری بالایی داده شده است ، از آنها انتظار می رود بر رفتار و نتیجه کار خود نظارت کنند . این رویکرد تازه استفاده گسترده از بحث و نظر گروهی را پدید می آورد که به سبب آن بهره گیری کامل از اندیشه های گروه و نفوذ آن ممکن می­گردد. این حرکت بازتابی از بسیاری اندیشه­های گرفته شده از شرکت های مؤفّق ژاپنی است ( طوسی، 1376، ص 56) . 2- کیفیت زندگی کاری فرآیندی است که به وسیله آن همه اعضای سازمان از راه مجاری ارتباطی باز و و متناسبی که برای این مقصود ایجاد شده است در تصمیم گیری که بر شغلشان و بر محیط کارشان تأثیر می گذارد ، به نحوی دخالت می کنند و در نتیجه، مشارکت و خشنودی آنها از کار بیشتر می شود و فشارهای عصبی ناشی از کار برایشان کاهش می یابد و در این تعریف کیفیت زندگی کاری نمایانگر نوعی فرهنگ سازمانی یا شیوه مدیریت است (دولان و شولر ، 1376، ص35 ) . 3- کیفیت زندگی کاری به عنوان فرآیندی که در روند اجرای آن، کارکنان و اعضای سازمان می تواند در تصمیم­گیری های مربوطه به طراحی مشاغلی که تشکیل دهنده بخشی از زندگی کاری آنان است، مشارکت فعّال داشته باشند ( رابینز، 1374، ص 1125). 4- کیفیت زندگی کاری به مفهوم داشتن نظارتی صحیح، شرایط کاری مناسب، پرداخت و مزایای مطلوب و مهمتر از همه، ایجاد فضای کاری چالش انگیز، مشارکتی و اقناع کننده است . زندگی کاری با کیفیت عالی از طریق توجّه به فلسفه کاری کارکنان بدست می آید و عبارتست از بکارگیری کوشش هایی در استفاده از زندگی کاری با کیفیت ، که خود کوشش های منظّمی از سوی سازمان است که به کارکنان فرصت های بزرگتری برای اثرگذاری بر کارشان و تشریک مساعی در اثربخشی کلّی سازمان می دهد (جزنی، 1380، ص 396 ) . 5- کیفیت زندگی کاری عبارت است از عکس العمل کارکنان نسبت به کار ، پیامدهای فردی آن در ارضای شغلی و سلامت روحی، با اتسفاده از این تعریف کیفیت زندگی کاری بر پیامدهای شخصی، تجربه کاری و چگونگی بهبود کار در راستای رفع نیازهای فرد تأکید دارد (کامینگز ، 1375، ص 529) . 6- مرکز آمریکایی کیفیت زندگی کاری تعریف زیر را در مورد کیفیت زندگی کاری ارائه داده است: پیشرفت­های کیفیت زندگی کاری به عنوان هر نوع فعّالیتی که در کلیّه سطوح سازمان انجام  می شود و به دنبال اثربخشی بیشتر از طریق رشد و ارتقاء منزلت انسانی می باشد، تعریف شده است. کیفیت زندگی کاری فرآیندی است که طی آن گروههای ذینفع در سازمان ( مدیریت – اتّحادیه ها و کارگران ) یاد خواهند گرفت چگونه بهتر با یکدیگر کار کنند، چگونه برای خود مشخص کنند. گرچه فعّالیت­ها، تغییرات و بهبودهای مطلوب و مؤثّر است تا دو هدف مشترک بهبود کیفیت زندگی کاری کلیّه اعضای سازمان و افزایش اثربخشی سازمان و اتحادیه­ها بطور همزمان تحقق یابد (فلیپو به نقل از علاّمه، 1378، ص76). 2-4 تاریخچه کیفیت زندگی کاری پژوهش­های مربوط به شیوه بهره­وری و کیفیت زندگی کاری ابتدا در اروپا ( 55- 1950) ابداع شد. در پژوهش های مربوط به اریک تریست[3] و همکارانش در دانشگاه تاویستاک[4] هم بعد فنّی و هم بعد انسانی سازمانها را بررسی کرد و چگونگی ارتباط بین آنها را تحليل كردند که نتیجه این بررسی ها بوجود آمدن سیستم های فنّی- اجتماعی[5] طراحی شغل بود. متخصصّان اولیّه کیفیت زندگی کاری در بریتانیا ، نروژ و سوئد طراحی های شغل را برای هماهنگی و انجام هرچه بهتر کارکنان و تکنولوژی ایجاد کردند . برنامه های کیفیت زندگی کاری آنها عمدتاً با مشارکت اتحادیه ها و مدیریت در طراحی کار تدوین شده و باعث بوجود آمدن طراحی­هایی از مشاغل گردید (کامینگز و اورلی، 1975، به نقل از علاّمه، 1378، ص95). از اوایل دهه 1970 جنبشی تازه برای بالا بردن کارآیی سازمان از راه توجّه به خواسته ها و نیازهای کارکنان سازمان شکل گرفت و گسترش یافت . این جنبش به نام کیفیت زندگی کاری شناخته شده بر آن است که از طریق پاسخ مناسب و کافی به نیازهای بنیادی افراد سازمان ، محیط کار برای کارکنان و نیز برای تولید مناسب تر گردد و با فراهم کردن خشنودی آنها پیشرفت کار سازمان و میزان بهره وری آن را ارتقاء دهد (دیویس کیت و نیو استروم ، ترجمۀ طوسی ، 1366 ، ص 17 ) . امّا در آمریکا موضوع کیفیت زندگی کاری تا دهه 1970 به عنوان یک نظریه منسجم مورد تأکید قرار نگرفته بود . دو مرحله مشخص در زمینه فعّالیت­های مربوط به کیفیت زندگی کاری قابل ملاحظه می باشد . مرحله اوّل: در طی دوره های بین 1974- 1969 گروه زیادی از محققین ، دانش پژوهان، رهبران اتّحادیه­ها و سران دولتی به چگونگی نفوذ بر کیفیت زندگی کاری و تجربیات شغلی یک فرد علاقه مند شدند . دلایل زیادی در مورد علّت بروز این علاقه مندی وجود دارد . از میان دولتمردان آمریکا علایقی در خصوص این موضوع که استخدام بر بهداشت فیزیکی و روانی و رضایت شغلی کارکنان تأثیر می گذارد به گونه ای فزاینده در حال رشد بود و مطالبی نیز در مورد نوآوریهای اروپاییها در زمینه گروههای کاری خودگردان به گوش می خورد . یک سلسله بررسی های نگرش ملّی که در دانشگاه های میشیگان بین سالهای 1969- 1973 انجام گرفت توجّهات را به سوی آنچه که «کیفیت استخدام» یا «تأثیر مجموع تجربیات شغلی بر فرد » نامیده می شد معطوف کرد . در دهه 1970 مدیریت بسیاری از شرکتهای پیشرو و پروژه های جامعی را تحت عنوان بهبود نیروی کار خود، اثربخشی سازمانی و کیفیت زندگی کاری راه­اندازی کردند (نادلر و لاولر[6]، 1983، ص 74). مرحله دوم : این موج از سال 1979 شروع شد و تا به امروز ادامه یافت . احتمالاً مهمترین عامل ایجاد علاقه مندی رقابت بین المللی بوده است . آمریکاییها در جریان رقابت های بین المللی و بازارهای داخلی به این فکر افتادند که شاید سایر کشورها از نقطه نظر مدیریتی کار متفاوتی انجام  می دهند که بر اثربخشی آنها تأثیر گذارده است . ژاپنی ها به عنوان نمونه عمده این پدیده مورد توجّه قرار گرفتند. برخی شواهد که در مورد افزایش علاقه موضوعات مربوط به کیفیت زندگی کاری وجود دارد بر مبنای این رخداد استوار است که دوّمین کنفرانس بین المللی در مورد کیفیت زندگی کاری در سال 1981 در تورنتو برگزار گردید باعث جلب نظر و حضور 1500 نفر در این کنفرانس شد . علاوه بر دانشگاهیان ، مشاورین و مقامات رسمی دولتی تا 200 تن از مقامات اتحادیه ها و 750 مدیر در این کنفرانس حضور پیدا کرد . واقعه­ای که توجّه عمومی را به این موضوع مهم جلب کرد اعتصاب حدود 8000 کارگر بود . در مارس 1972 در کارخانه جدید جنرال موتورز در لوردستون ایالت اهایو رخ داد . هم کارگران و هم رهبران اتّحادیه ها مدیریت جنرال موتورز را متّهم کردند که نیروی کار به میزان قابل توجّهی کاهش داده و سرعت کار را در خط مونتاژ افزایش داده است . گزارش های خبری رسانه های آمریکایی نیز به موازات این واقعه اعلام کردند که بسیاری از کارگران آمریکایی در صنایع انبوه در شرایط شغلی خود نوعی ناکامی و از خودبیگانگی را احساس می­کنند. بنابراین رهبران بسیاری از سازمانها موضوع کیفیت زندگی کاری و نحوه بهبود آن را مورد مطالعه قرار داده و پژوهش های مختلفی را در مورد آن به اجرا گذارند و به موازات آن محققان و پژوهشگران دانشگاهی نیز در زمینه کیفیت زندگی کاری کارهای قابل ملاحظه ای انجام دادند که این برنامه ها در سالهای اخیر جامعیت بیشتری پیدا کرده است (دیل[7] بیچ، 1991، ص83 ) . 2-5 استراتژی های بهبود کیفیت زندگی کاری اکثر سازمانها برنامه هایی را به منظور افزایش اثربخشی و بالا بردن کیفیت زندگی کاری به اجرا درآورده اند و مدیریت به ویژه در بخش خصوصی همیشه در جستجوی راههایی برای کاهش هزینه ها و افزایش بازده بوده است . فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:71 فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی منابع فارسی کامل منابع انگلیسی کامل

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
دانلود مبانی نظری تعهّد سازمانی و کیفیت زندگی کاری مبانی نظری تعهّد سازمانی و کیفیت زندگی کاری تعهّد سازمانی کیفیت زندگی کاری

فرمت Word قابل ویرایش
دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت
تعداد مشاهده:
634
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word

حجم فایل:118
کیلوبایت

 • مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل میانگین ریسک تکنولوژی شناسایی فرکانس رادیویی در زنجیره تأمین

  مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل میانگین ریسک تکنولوژی شناسایی فرکانس رادیویی در زنجیره تأمین دانلود مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل میانگین ریسک تکنولوژی شناسایی فرکانس رادیویی در زنجیره تأمین دسته بندي : فنی و مهندسی » صنایع جزئیات…

 • مبانی نظری بهره وری، بهره وری واحدهای دام و طیور

  مبانی نظری بهره وری، بهره وری واحدهای دام و طیور دانلود مبانی نظری بهره وری، بهره وری واحدهای دام و طیور دسته: علوم انسانی بازدید: 6 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 52 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38 مبانی نظری…

 • دانلود پاورپوینت پودمان دهم کار و فناوری پایه نهم: صنایع دستی (برجسته کاری روی فلز مس)

  دانلود پاورپوینت پودمان دهم کار و فناوری پایه نهم: صنایع دستی (برجسته کاری روی فلز مس) دانلود دانلود پاورپوینت پودمان دهم کار و فناوری پایه نهم: صنایع دستی (برجسته کاری روی فلز مس) این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا…

 • تحقیق پردازش ابري

  تحقیق پردازش ابري دانلود تحقیق پردازش ابري دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت توضیحات:تحقیق رشته فناوری اطلاعات (IT) با موضوع پردازش ابري، در قالب فایل word و در حجم 109 صفحه. بخشی از متن:پردازش ابري…

 • نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی 1382 استان اردبیل

  نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی 1382 استان اردبیل دانلود نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی 1382 استان اردبیل   پرداخت و دانلود برچسب ها: نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی 1382 استان اردبیل نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی 1382 استان اردبیل دسته…

 • MONACO: مبانی شبکه¬های ارتباطی نانو مولکولی

  MONACO: مبانی شبکه¬های ارتباطی نانو مولکولی دانلود MONACO: مبانی شبکه¬های ارتباطی نانو مولکولی دسته: مقالات ترجمه شده isi بازدید: 5 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 194 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 MOLECULAR NANOCOMMUNICATION NETWORKS قیمت فایل فقط 15,400 تومان…

 • پروژه و تحقیق- انواع جوشکاری و الکترودهای مورد استفاده - در 50 صفحه-docx

  پروژه و تحقیق- انواع جوشکاری و الکترودهای مورد استفاده - در 50 صفحه-docx دانلود مقدمه:جوشکاری (به انگلیسی: Welding) یکی از روش‌های تولید می‌باشد. هدف آن اتصال دائمی مواد مهندسی (فلز، سرامیک، پلیمر، کامپوزیت) به‌یکدیگر است؛ به‌گونه‌ای که خواص اتصال برابر با خواص مادهٔ پایه باشد.جوشکاری همچنین یکی از فرایندهای اتصال…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت فرآیندهای کسب و کار و معماری سازمانی یک کار توام

  دانلود پاورپوینت مدیریت فرآیندهای کسب و کار و معماری سازمانی یک کار توام دانلود دانلود پاورپوینت مدیریت فرآیندهای کسب و کار و معماری سازمانی یک کار توام جهت رشته مدیریت در 20 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و…

 • طرح توجیهی خدمات تایپ و تکثیر

  طرح توجیهی خدمات تایپ و تکثیر دانلود توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) تایپ و تکثیر که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است.مقدمه:با پيشرفت علم و صنعت كارهايى مورد استفاده قرار گرفت كه همه براى انسان…

 • پاورپوینت پروژه تحلیل پلان فضای آموزشی

  پاورپوینت پروژه تحلیل پلان فضای آموزشی دانلود دانلود پاورپوینت پروژه تحلیل پلان فضای آموزشی رشته معماری در قالب 45 اسلايد و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش       آب و هوای آذربایجان‌شرقی…

 • دانلود پاورپوینت ماليه عمومی و خط مشی دولت ها 190 اسلاید

  دانلود پاورپوینت ماليه عمومی و خط مشی دولت ها 190 اسلاید دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع ماليه عمومی و خط مشی دولت ها که شامل 190 اسلاید و بشرح زیر میباشد:نوع فایل : PowerPointویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مديريت بازاریابی و .......فصل اول -مفاهيم کلی…

 • دانلود پاورپوینت حافظه های FLASH

  دانلود پاورپوینت حافظه های FLASH دانلود دانلود پاورپوینت حافظه های FLASHنوع فایل : پاورپوینتتعداد اسلایدها: 9توضیحات:حافظه هاي الكترونيكيحافظه ها ي الكترونيكي با اهداف متفاوت و به اشكال گوناگون تاكنون طراحي و عرضه شده اند. حافظه فلش ، يك نمونه از حافظه هاي الكترونيكي بوده كه…

 • امکان سنجی سرمایه گذاری در بازارهای بورس توسط بانک شهر

  امکان سنجی سرمایه گذاری در بازارهای بورس توسط بانک شهر دانلود   پرداخت و دانلود برچسب ها: دانلود پروپوزال پروپوزال مدیریت دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت تعداد مشاهده: 1334 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.docx حجم فایل:82 کیلوبایت

 • تحقیق هزينه يابي مبتنی بر فعالیت

  تحقیق هزينه يابي مبتنی بر فعالیت دانلود بخشی از متن:هزينه يابي استاندارد که از بدو پيدايش به عنوان شيوه اي جهت هماهنگي حسابداري و مهندسي صنايع مورد استفاده موديريت واحد هاي تجاري قرار گرفته است ميتواند مديران را در زمينه…

 • پرسشنامه - پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

  پرسشنامه - پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس دانلود پرسشنامه‌اي را كه در پيش رو داريد حاوي 60 سؤال است كه  به صورت استاندارد طراحی شده و پایایی و روایی آن ها بارها مورد آزمایش قرار گرفته  در این پرسشنامه هر سؤال…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان آبادان

  نقشه کاربری اراضی شهرستان آبادان دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان آبادان دسته: جغرافیا بازدید: 6 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 227 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان آبادان (واقع در استان خوزستان) مشخصات سیستم تصویر…

 • پاورپوینت کتاب ریاضی نهم فصل دوم مبحث عددهای گویا

  پاورپوینت کتاب ریاضی نهم فصل دوم مبحث عددهای گویا دانلود دانلود پاورپوینت آموزش ریاضی نهم متوسطه مبحث عددهای گویا در قالب 1 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       مقدمه:  اعداد حقیقی…

 • تحقیق تحلیل نظريه هاي انقلاب

  تحقیق تحلیل نظريه هاي انقلاب دانلود دانلود تحقیق با موضوع تحلیل نظريه هاي انقلاب،در قالب word و در 68 صفحه قابل ویرایش، شامل:مقدمه نظريه هاي ماركسي و كاركسيستي نظريه هاي مربوط به پيدايش جنبش هاي توتاليتر رويكرد كاركردگرايانه يا ساختاري…

 • تحقیق در مورد زلزله

  تحقیق در مورد زلزله دانلود مقدمه:زلزله يكي از مخاطرات طبيعي مي باشد كه امروزه به طور چشمگيري موردتوجه جوامع وملل قرار گرفته است . و در زمره ي آنها كشورهايي كه در مناطق نزديكتري به كانونهاي زمين لرزه اي قرار…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد وفاداري و رضايت مندي مشتريان

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد وفاداري و رضايت مندي مشتريان دانلود فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 60مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن پایان نامه ارشد و دکتریهمراه با منبع نویسی داخل متنپیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلیمنابع…

 • طرح توجیهی تولید انواع مرباجات

  طرح توجیهی تولید انواع مرباجات دانلود   پرداخت و دانلود برچسب ها: طرح توجیهی انواع مرباجات صنایع غذایی اصول طراحی کارخانه طرح توجیهی تولید انواع مرباجات برای دانشجویان صنایع غذایی، راهنمای نوشتن طرح های توجیهی برای درس اصول طراحی کارخانجات…

 • نقشه کد(dwg) طرح هادی روستایی

  نقشه کد(dwg) طرح هادی روستایی دانلود نقشه طرح هادی در صورت بروز مشکل می توانید با مدیریت فروشگاه تماس حاصل نموده و درصورت حل نشدن مشکل مبلغ واریزی خود را تا 48 ساعت بعد از خرید بازپس بگیرید.با تشکر مدیریت فروشگاهseyedmostafa71@yahoo.com …

 • پاورپوینت حضرت محمد ( ص ) و يهوديان

  پاورپوینت حضرت محمد ( ص ) و يهوديان دانلود پاورپوینت حضرت محمد ( ص ) و يهوديان قابل ویرایش تعداد اسلایدها :  14    اسلاید فهرست مطالب: حضرت محمد و مخالفان پيمان ترک تعرض و هم زيستی مسالمت آميز نقض پيمان از…

 • مجموعه قالب پاورپوينت حقوق

  مجموعه قالب پاورپوينت حقوق دانلود دانلود مجموعه قالب پاورپوينت حقوق،در قالب ppt و قابل ويرايش، شامل:اسلايد بسم الله الرحمن الرحيم : دارداسلايد سپاسگزاري: دارداسلايد فهرست مطالب: داردتوضيحات:قالب هاي پاورپوينت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پايان نامه، پروپوزال، سمينار و ... کاربرد…

 • پکیج کامل آهنگ تغییرات توابع

  پکیج کامل آهنگ تغییرات توابع دانلود پکیج کامل آهنگ تغییرات توابع دسته بندي : علوم پایه » ریاضی جزئیات و دریافت جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم آموزشی "پکیج کامل آهنگ تغییرات توابع"( فصل چهارم ریاضی 3…

 • تحقیق سيستم حسابداري در بيمه

  تحقیق سيستم حسابداري در بيمه دانلود تحقیق سيستم حسابداري در بيمه دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت توضیحات:پایان نامه رشته حسابداری با موضوع سيستم حسابداري در بيمه در قالب فایل word و در حجم 62 صفحه.بخشی…

 • طراحی کارت گرافیکی ویزیت و ست اداری PSD مطب مامایی

  طراحی کارت گرافیکی ویزیت و ست اداری PSD مطب مامایی دانلود طراحی کارت گرافیکی ویزیت و ست اداری PSD مطب مامایی دسته: فایلPSD فتوشاپ بازدید: 11 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 7521 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 4 طراحی گرافیکی…

 • پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی و طراحی کار

  پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی و طراحی کار دانلود مشخصات فایل:                                                                                         عنوان: پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی و طراحی کار تعداد اسلاید: 27 اسلاید قالب بندی: پاورپوینت   فهرست مطالب: مقدمه چارچوب طراحی شغل سوالهای چارچوب طراحی شغل نمودار چارچوب طراحی شغل چگونه IT…

 • پاورپوینت میکروب بیماری سل

  پاورپوینت میکروب بیماری سل دانلود دانلود پاورپوینت میکروب سل جهت رشته ی پزشکی در قالب 35 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش         تا كنون يک سوم  جمعيت جهان (…

 • پاورپوینت پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری

  پاورپوینت پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری دانلود پاورپوینت پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت عنوان: پاورپوینت پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری دسته: حسابداری (ویژه ارائه…

 • تشکیلات قضایی و مراحل آیین دادرسی کیفری اطفال در ایران و ترکیه

  تشکیلات قضایی و مراحل آیین دادرسی کیفری اطفال در ایران و ترکیه دانلود در اين پایان نامه سعي بر اين است كه تشكيلات قضايي اطفال را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم و مراجع و مقام صالح در اين زمينه…

 • پاورپوینت بررسی حساب های کاربری در ویندوز

  پاورپوینت بررسی حساب های کاربری در ویندوز دانلود مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت بررسی حساب های کاربری در ویندوز قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 14 اسلاید   فهرست مطالب: مقدمه انواع گروه های کاربری (انواع کاربران) چگونگی تعریف حساب کاربری ویرایش…

 • راهنمای ترکیب یا اعراب

  راهنمای ترکیب یا اعراب دانلود این جزوه شامل یک دوره کامل برای کسانی است که می خواهند به راحتی کلمات عربی را ترکیب نموده و نقش آنها را در جمله تشخیص دهند.   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: قواعد…

 • مبانی نظری مدیریت زنجیره تأمین

  مبانی نظری مدیریت زنجیره تأمین دانلود مدیریت زنجیره تأمین[1]  مقدمه ای بر مدیریت زنجیره تأمین امروزه، مدیریت زنجیره­تأمین به عنوان یکی از مبانی زیر­ساختی پیاده­سازی کسب­وکار الکترونیک در دنیا مطرح است. در رقابت­های جهانی موجود در عصر حاضر باید محصولات…

 • پاورپوینت ماشین های آبیاری و کارکرد آن ها

  پاورپوینت ماشین های آبیاری و کارکرد آن ها دانلود در این پروژه پاورپوینت ماشین های آبیاری و کارکرد آن ها در 38 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر اجرایی طبق شرح زیر ارایه شده است: 1- دستگاه آبياري باراني…