پروژه رشته کامپیوتر – وب سایت مدرسه

پروژه رشته کامپیوتر – وب سایت مدرسه

دانلود

فهرست مطالب                                                                                   مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
51) فصل اول : آشنایی باASP.NET, VB.NET , SQL SERVER………………………………………. 161-1) آشنائی با ASP.NET……………………………………………………………………………………………….. 172-1) ويژگيهای ASP.NET……………………………………………………………………………………………….. 173-1) زبانهای برنامه نويسی در ASP.NET…………………………………………………………………………….. 184-1) ابزارهای ASP.NET…………………………………………………………………………………………………. 185-1) مقايسه ASP.NET و ASP کلاسيک………………………………………………………………………………. 196-1) چرا به .NET احتياج داريم؟……………………………………………………………………………………… 197-1) معرفی اوليه  VB.NET
……………………………………………………………………………………………………………………………..
208-1) نصبVB.NET……………………………………………………………………………………………………………………………………………
229-1) چگونگی نصب IIS ………………………………………………………………………………………………………………………………….
2510-1) جزئیات IIS  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
2611-1) مدیریتIIS  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
282-1) معرفي SQL SERVER……………………………………………………………………………………………………………………………
291-2-1) Relation Database……………………………………………………………………………………………………………………….
292-2-1)Replication Services……………………………………………………………………………………………………………………
293-2-1) Analysis Services……………………………………………………………………………………………… 294-2-1)Reporting Service …………………………………………………………………………………………. 295-2-1) Management Tools…………………………………………………………………………………………………………………………
296-2-1) بررسي امكانات و كارايي SQL SERVER …………………………………………………………………………………………. 307-2-1)ADO.NET …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
318-2-1) سرويس اعلان (Notification)…………………………………………………………………………….. 329-2-1) سرويس گزارش‌ گيري………………………………………………………………………………………… 3310-2-1) بهبودهاي ايجاد شده در زبان……………………………………………………………………………….. 3311-2-1) تكنولوژي XML ………………………………………………………………………………………………. 3412-2-1) Isolation Level………………………………………………………………………………………………………………………………
3513-2-1)   باز هم .NET………………………………………………………………………………………………… 362) فصل دوم

………………………………………………………………………………………………………………
381-2) تجزيه و تحليل سيستم ( SDLC‌)……………………………………………………………………………….. 392-2) فاز اول : Planning………………………………………………………………………………………………. 391-2-2) Project Initiation……………………………………………………………………………………………… 392-2-2) Identifying Business Values………………………………………………………………………………. 393-2-2) System Requests…………………………………………………………………………………………. 394-2-2) Feasibility Analysis……………………………………………………………………………………… 405-2-2) Approral Comittlee………………………………………………………………………………………………………………………..
406-2-2) Project Management…………………………………………………………………………………….. 413-2) فاز دوم : Analysis……………………………………………………………………………………………… 411-3-2) Analysing Strategy………………………………………………………………………………………. 412-3-2) System Requriment gathering………………………………………………………………………………………………. 413-3-2) System Proposal…………………………………………………………………………………………………………………………..
414-2) فاز سوم :Design ………………………………………………………………………………………………. 421-4-2 )Design strategy ……………………………………………………………………………………………. 422-4-2 ) Design Architecture…………………………………………………………………………………….. 423-4-2) Database………………………………………………………………………………………………………. 424-4-2 )System Specification …………………………………………………………………………………… 485-2) فاز چهارم : Emplementation………………………………………………………………………………. 481-5-2)System Contruction and Test ……………………………………………………………………….. 48 2-5-2) System instakation……………………………………………………………………………………………………………………..
48 3-5-2) Support and maintannce Plan…………………………………………………………………………………………….. 486-2) ارتباطات جداول(Relationship)…………………………………………………………………………… 491-6-2) نمودارهاي Activity Diagram , Class Diagram , Use case…………………………………. 512-6-2) Class Diagram مدرسه

…………………………………………………………………………………………………………………
513-6-2) Use Case Diagram ثبت نام عضو يا دانش آموز……………………………………………………. 524-6-2) Use Case Diagram جستجو دانش آموز……………………………………………………………… 535-6-2) Activity Diagram ثبت نام عضو جديد………………………………………………………………….. 546-6-2) Activity Diagram جستجو عضو جديد…………………………………………………………………. 557-2) دلايل داشتن وب سايت براي مدرسه……………………………………………………………………….. 561-7-2) معرفي خود به همه جا بدون وجود محدوديت جغرافيايي………………………………………….. 562-7-2) اطلاع رساني 24 ساعته به مخاطبين………………………………………………………………………. 563-7-2)استفاده از وب سايت به عنوان يك راه تبليغاتي………………………………………………………… 574-7-2) از قافله عقب نمانيم……………………………………………………………………………………………. 575-7-2) معرفي خود به عنوان يك سازمان پاسخگو……………………………………………………………… 586-7-2)آگاهي از نظرات مخاطبان…………………………………………………………………………………….. 583) فصل سوم پیاده سازی (سورس پروژه)………………………………………………………………………… 591-1-3) کد مربوط به فرم کلاس های مدرسه ( (Class………………………………………………………….. 602-1-3) کد مربوط به فرم سطح دسترسی کاربران(composit (…………………………………………….. 663-1-3) کد مربوط به فرم ورود( (login………………………………………………………………………….. 694-1-3) کد مربوط به فرم اصلی ( (Main………………………………………………………………………… 735-1-3) کد مربوط به فرم دبیران (Teacher  (……………………………………………………………….. 756-1-3) کد مربوط به فرم تماس با مدرسه ((Tamas……………………………………………………………. 797-1-3) کد مربوط به فرم برنامه کلاسی ( (Programclass…………………………………………………. 808-1-3) کد مربوط به فرم اطلاعات دبیران ( (Pictureteacher…………………………………………….. 819-1-3) کد مربوط به فرم تصاویر سایت ( (Picture………………………………………………………….. 8210-1-3) کد مربوط به فرم اپراتور سایت ( (Operator…………………………………………………………… 8311-1-3) کد مربوط به فرم نظر سنجی ((Nazarat………………………………………………………………… 8612-1-3) کد مربوط به فرم دانش آموزان ((Student……………………………………………………………… 8913-1-3) کد مربوط به فرم درباره ما (( Aboutme………………………………………………………………. 9294…………………………………………………………………………………………… Stoder Procedure-2-3)2-2-3) مزیت استفاده از  Stored procedureها در برنامه ها………………………………………………… 943-2-3) نحوه ایجاد Stored procedure در بانک اطلا عاتی SQL………………………………………….. 944-2-3) استور پروسیجر تعیین سطح دسترسی به صفحات سایت (accesspage)……………………….. 965-2-3) استور پروسیجر پاک کردن رکوردهای جدول کلاس (deleteclass )…………………………….. 976-2-3) استور پروسیجر پاک کردن سطح دسترسی (deletecomposit)…………………………………….. 977-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن نظرات از جدول نظرات (deletenazarat)…………………. 988-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن سخن از جدول سخن (deletesokhan )…………………… 989-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن   اطلاعات دانش آموزان از جدول دانش آموز (deletestydent )         9910-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات دبیران از جدول دبیر (deleteteacher )……….. 9911-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات کاربر سایت از جدول کاربرانUSER))( deleteusers)……………………………………………………………………………………………………….. 10012-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول کلاس ( insertclass)………………………… 10113-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سطح دسترسی (insertcomposit)…………. 10214-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول نظرات (insertnazarat )……………………. 10315-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سخن (insertsokhan )……………………… 10316-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دانش آموزان به جدول دانش آموز (insertstudent). 10417-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دبیران به جدول دبیر (insertteacher)………………… 10518-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات کاربران به جدول کاربران (insertusers )…………….. 10619-2-3) استور پروسیجر برای چک کردن نام کاربری و کلمه عبور در صفحه لاگین (loginchekh ) 10820-2-3) استور پروسیجر برای اعمال تغییرات بر روی جدول کلاس (updateclass )………………. 1094) فصل چهارم: اجرای پروژه و آموزش کاربری پروژه……………………………………………………… 1105)نتیجه

گیری………………………………………………………………………………………………………….
1261-5) معايب سيستم دستي…………………………………………………………………………………………. 126
2-5) مزاياي سيستم
مكانيزه………………………………………………………………………………………..
126منابع
و مأ خذ
…………………………………………………………………………………………………………..
128     فهرست اشکالشکل 1-1 (نصب IIS )………………………………………………………………………………………………… 26شکل 2-1 ( جزئیات IIS )……………………………………………………………………………………………. 27شکل 3-1 (مدیریت IIS (……………………………………………………………………………………………… 28شکل 4-2 (لیست جداول بانک اطلاعاتی)…………………………………………………………………………. 43شکل 5-2 (Relationship 1 )…………………………………………………………………………………….. 49شکل 6-2 ( Relationship 2)…………………………………………………………………………………….. 50شکل 7-2 ((Class Diagram………………………………………………………………………………………. 51شکل 8-2 Use Case Diagram))………………………………………………………………………………… 52شکل 9-2 (Use Case Diagram)……………………………………………………………………………….. 53شکل 10-2 Activity Diagram))…………………………………………………………………………………… 54شکل 11-2 Activity Diagram))………………………………………………………………………………….. 55شکل 12-3 (چگونگی ایجاد (Stored Procedure……………………………………………………………. 94شکل 13-3 (ایجاد Stored Procedure)………………………………………………………………………… 95شکل 14-3 (نوشتن کد در Stored Procedure )……………………………………………………………… 95شکل 15-4 (چگونگی اجرای پروژه)……………………………………………………………………………….. 111شکل 16-4 (صفحه اجرای پروژه)…………………………………………………………………………………… 112شکل 17-4 (صفحه ورود به سایت)………………………………………………………………………………… 113شکل 18-4 (صفحه اصلی سایت)…………………………………………………………………………………… 114شکل 19-4 (صفحه مدیریت سایت)………………………………………………………………………………… 115شکل 20-4 (صفحه اطلاعات دانش آموزان)………………………………………………………………………. 116شکل 21-4 (صفحه اطلاعات دبیران)……………………………………………………………………………….. 117شکل 22-4 (صفحه اطلاعات کاربران)……………………………………………………………………………… 118شکل 23-4 (صفحه سطح دسترسی)………………………………………………………………………………… 119شکل 24-4 (صفحه اطلاعات کلاسها)………………………………………………………………………………. 120شکل 25-4 (صفحه امکانات دیگر سایت)…………………………………………………………………………. 121شکل 26-4 (صفحه نظرات و پیشنهادات سایت)………………………………………………………………… 122شکل 27-4 (صفحه ارتباط با مدرسه)……………………………………………………………………………….. 122شکل 28-4 (صفحه برنامه هفتگی کلاسها)…………………………………………………………………………. 123شکل 29-4 (صفحه تاریخچه مدرسه)……………………………………………………………………………….. 124شکل 30-4 (صفحه تصاویر مدرسه)………………………………………………………………………………… 125فهرست جداولجدول 1- 2 (تحلیل فاز سوم )……………………………………………………………………………………. 42جدول 2-2 ( Student)……………………………………………………………………………………………. 43جدول 3- 2 (Teacher)…………………………………………………………………………………………… 44جدول 4-2 (User)…………………………………………………………………………………………………. 44جدول 5-2 (Page)……………………………………………………………………………………………….. 45جدول 6-2 (Group) ……………………………………………………………………………………………… 45جدول 7-2 ((Job ………………………………………………………………………………………………….. 46جدول 8-2 (Composit)………………………………………………………………………………………….. 46جدول 9-2 (Class)……………………………………………………………………………………………….. 47   جدول 10-2 (Nazarat)……………………………………………………………………………………………. 47جدول 11-2 (Sokhan)………………………………………………………………………………………….. 47 

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
وب سایت مدرسه زبانهای برنامه نويسی در ASP NET نصب VB NET مدیریت IIS معرفي SQL SERVER بررسي امكانات و كارايي SQL SERVER سرويس اعلان Notification تكنولوژي XML تجزيه و تحليل سيستم SDLC وب سايت براي مدرسه

فرمت Word قابل ویرایش
دسته بندی: فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT
تعداد مشاهده:
2167
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word

حجم فایل:1,702
کیلوبایت

 • مبانی نظری عدالت سازمانی

  مبانی نظری عدالت سازمانی دانلود عدالت سازمانی 2-1-1- مقدمه از دیرباز، اساسی ترین مسأله و مهم ترین آرمان آدمی، قسط و عدل بوده که هر اندیشمندی آن را مورد توجه و عنایت قرار داده است. عدالت فضیلتی است که تحول…

 • دانلود شیپ فایل مرز استان تهران

  دانلود شیپ فایل مرز استان تهران دانلود دانلود شیپ فایل مرز استان تهران دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت توضیحات:نقشه مرز استان تهرانمشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree دسته بندی: علوم انسانی…

 • پاورپوینت اصول مديريت اسلامي

  پاورپوینت اصول مديريت اسلامي دانلود مدیریت اسلامی چیست؟برای مدیریت تعریف های بسیاری ارائه شده است، ولی تعریف مدیریت اسلامی با توجه به آنچه از متون اسلامی استفاده می شود عبارت است از: "هنر و علم به کارگیری صحیح امکانات در…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید صابون بهداشتی

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید صابون بهداشتی دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید صابون بهداشتی دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 675 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 پروژه کارآفرینی کارگاه تولید صابون بهداشتی در…

 • دانلود پاورپوینت روابط آب و خاک و گیاه

  دانلود پاورپوینت روابط آب و خاک و گیاه دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت روابط آب و خاک و گیاهفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 41پاورپوینت کامل و آماده ارائه قسمتی از متن  پتانسیل آب آب قابل استفادهٔ خاک  جذب و حرکت آب  تبخیر…

 • تحقیق آجر سبک

  تحقیق آجر سبک دانلود دانلود تحقیق آجر سبک ۱۴ ص فرمت word  فهرست مطالب: چكيده : 1تحقيقات انجام شده در ساير كشورها 21-1 مواد خام و افزودني 2فوم پلي استايرن ، با قطر تقريبي 1 تا 2 ميليمتر 3شكل دهي 5خشك كردن…

 • دانلود پاورپوینت تاثیر رطوبت بر محیط

  دانلود پاورپوینت تاثیر رطوبت بر محیط دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تاثیر رطوبت بر محیطفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 15پاورپوینت کامل و آماده ارائه ‌چکیده محتوای فایل فهرست مطالب:رطوبت هوافشاربخاررطوبت نسبیتاثیررطوبت هوا برانسانتاثیررطوبت برساختمانراه های نفوذ رطوبت به ساختماننفوذآب باراننفوذرطوبت ازدیوارهای بدون…

 • پاورپوینت قرارداد ها و پیمان های آتی

  پاورپوینت قرارداد ها و پیمان های آتی دانلود پاورپوینت قرارداد ها و پیمان های آتی دسته: مدیریت مالی بازدید: 6 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 693 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان قرارداد ها…

 • پاورپوینت در مورد نارگیل

  پاورپوینت در مورد نارگیل دانلود دانلود پاورپوینت درمورد نارگیل جهت رشته ی زراعت و گیاه شناسی در قالب 38 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       با بیان گیاه شناسی…

 • دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی

  دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی دانلود مفهوم کارآفرینی  در تعریف واژه کارآفرینی میان صاحب نظران اتفاق نظر وجود ندارد، در حقیقت از معنی کلمه آن نمی‌توان به مفهوم واقعی آن پی برد. ریشه واژه کارآفرینی از کلمه فرانسویEntreprendre…

 • همجنس بازی

  همجنس بازی دانلود همجنس بازی   کلمه همجنسگرا برای اولین بار( تا آنجا که من از آن اطلاع دارم) در سال  1369(یا 1367) بر سر زبانها افتاد. زمانی که برای اولین بار در تاریخ ایران، بعد از ماها تلاش، تعدادی…

 • دانلود پاورپوینت عمران- شاتکریت

  دانلود پاورپوینت عمران- شاتکریت دانلود   پرداخت و دانلود برچسب ها: دانلود پاورپوینت عمران پروژه دانلود پاورپوینت عمرانی دانلود رایگان پاورپوینت 43 اسلاید دسته بندی: فنی و مهندسی » عمران تعداد مشاهده: 1517 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.ppt فرمت فایل اصلی:…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق شادکامی در روان شناسی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق شادکامی در روان شناسی دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق شادکامی در روان شناسی دسته: مدیریت بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 319 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 54 مبانی نظری وپیشینه تحقیق شادکامی در روان…

 • دانلود رایگان منتخب صد موزیک لایت

  دانلود رایگان منتخب صد موزیک لایت دانلود شنیدن سمپل آهنگ ها: http://s9.picofile.com/file/8271272392/Untitledprm1_0002.wmv.htmlدانلود: ابتدا فایل ورد حاوی لینک دانلود این مجموعه از سایت آپلود بوی را دریافت کنید.آموزش دانلود از آپلود بوی:       دانلود برچسب ها: دانلود رایگان منتخب موزیک لایت موزیک…

 • مقاله رشته کامپیوتر در مورد سیستم عامل لینوکس

  مقاله رشته کامپیوتر در مورد سیستم عامل لینوکس دانلود مقاله رشته کامپیوتر در مورد سیستم عامل لینوکس دسته: کامپیوتر بازدید: 7 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 373 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 مقاله جامع رشته کامپیوتر در مورد سیستم…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده دسته: زبان و ادبيات فارسي بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 68 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار مصرف…

 • پاورپوینت روش های بومی جمع آوری آب باران

  پاورپوینت روش های بومی جمع آوری آب باران دانلود بخشی از مقدمه:به دليل خشكي آب و هواي بخش عمده اي از كشور ايران و عدم ريزش باران كافي در بيش از شش ماه از سال در اكثر نقاط و در…

 • وظايف‌ مديران‌ از نگاه‌ امام‌ علی‌ (ع)

  وظايف‌ مديران‌ از نگاه‌ امام‌ علی‌ (ع) دانلود دانلود تحقیق وظايف‌ مديران‌ از نگاه‌ امام‌ علی‌ (ع)نوع فایل : Word تعداد صفحات : 30فهرست محتوا پیشگفتارآن‌ حضرت‌ در كنار تبيين‌ اصول‌ اساسی‌ مديريت‌، وظايفی‌ را نيز برای‌مديران‌ معلوم‌ كرده‌اند كه‌ توجّه‌ و عمل‌ به‌ آن‌ها موجب‌…

 • پاورپوینت آموزش تدریس ریاضی سوم دبستان

  پاورپوینت آموزش تدریس ریاضی سوم دبستان دانلود دانلود پاورپوینت آموزش تدریس ریاضی سوم دبستان به کودکان کلاس سوم ابتدایی در قالب 8 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       این پاورپوینت…

 • دانلود پاورپوینت مساله بن بست

  دانلود پاورپوینت مساله بن بست دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مساله بن بستفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 55پاورپوینت کامل و آماده ارائه  ‌چکیده محتوای فایل فهرست مطالب:مساله بن بستمشخصه های بن بستروش های برخورد با بن بستپیشگیری از بن بستاجتناب از بن…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری افسردگی و خودکارآمدی

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری افسردگی و خودکارآمدی دانلود   فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 76 مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن پیشینه…

 • مقاله آثار و ابنيه تاريخي شهرستان بوكان

  مقاله آثار و ابنيه تاريخي شهرستان بوكان دانلود دانلود مقاله آثار و ابنيه تاريخي شهرستان بوكاننوع فایل : Word تعداد صفحات : 15فهرست و پیشگفتار موقعيت جغرافيايي و تاريخي شهرستان بوكان :شهر بوكان مركز شهرستان بوكان استان آذربايجان غربي با پهنه اي حدود 8 كيلومتر مربع در جنوب…

 • دانلود گزارشکار آزمایشگاه شکل دهی فلزات-بازدید کارخانه مس شهید باهنر کرمان

  دانلود گزارشکار آزمایشگاه شکل دهی فلزات-بازدید کارخانه مس شهید باهنر کرمان دانلود دانلود گزارشکار آزمایشگاه شکل دهی فلزات - بازدید کارخانه مس شهید باهنر کرماننوع فایل : Word تعداد صفحات : 12فهرست محتوا  چکیدهشرکت مس باهنر در نزدیکی بزرگترین و غنی ترین معادن مس خاورمیانه تأسیس…

 • گزارش كارآموزی آب و فاضلاب،مخزن آب 14000 متر مكعبی نیمه مدفون

  گزارش كارآموزی آب و فاضلاب،مخزن آب 14000 متر مكعبی نیمه مدفون دانلود گزارش كارآموزی آب و فاضلاب،مخزن آب 14000 متر مكعبی نیمه مدفون دسته: کارآموزی بازدید: 9 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 30651 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 گزارش…

 • بررسی اجزای سیستم های انتقال در فیبر نوری

  بررسی اجزای سیستم های انتقال در فیبر نوری دانلود فیبر نوری از جمله ابزار های انتقال اطلاعات است ، که در زمینه های مختلفی مانند شبکه های صنعتی و مخابراتی کاردبرد فراوانی دارد و به علت حجم کم و توان…

 • تحقیق روز معلم

  تحقیق روز معلم دانلود مقدمه:استاد شهید آیت الله مطهری در 13 بهمن 1298 هجری شمسی در فریمان واقع در 75 کیلومتری شهر مقدس مشهد در یک خانواده اصیل روحانی چشم به جهان می گشاید. پس از طی دوران طفولیت به…

 • لایه های شیپ فایل معابر اردبیل

  لایه های شیپ فایل معابر اردبیل دانلود لایه های شیپ فایل معابر اردبیل   پرداخت و دانلود برچسب ها: دانلود لایه های شیپ فایل معابر اردبیل لایه های شیپ فایل معابر اردبیل شیپ فایل معابر اردبیل شیپ فایل معابر اردبیل…

 • تحقیق هرمنوتیک و معماری

  تحقیق هرمنوتیک و معماری دانلود دانلود تحقیق با موضوع هرمنوتیک و معماری،در قالب word و در 88 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهریشه‌شناسیتاریخچههرمنوتیک کلاسیکهرمنوتیک فلسفیهرمنوتیک نوینمفهوم هرمنوتیکارتباط نسبی گرایی و هرمنوتیکو ...بخشی از متن تحقیق:مقدمه:بطوركلي مي‌توان بيان كرد كه ارتباط هرمنوتيك با…

 • دانلود پروپوزال روانشناسی در مورد مقایسه تن انگاره و کیفیت زندگی زنان

  دانلود پروپوزال روانشناسی در مورد مقایسه تن انگاره و کیفیت زندگی زنان دانلود عنوان پروپوزال: دانلود پروپوزال روانشناسی در مورد مقایسه تن انگاره و کیفیت زندگی زنان تعداد صفحات: 25 پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش…

 • تحقیق و پیشینه تحقیق نارساخوانی

  تحقیق و پیشینه تحقیق نارساخوانی دانلود نارساخواني در میان ناتوانی های یادگیری، نارساخوانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا یکی از اساسی ترین مهارت ها در مدرسه، تشخیص کلمات است و مهارت خواندن نه تنها در امر خواندن بلکه…

 • بررسی آماری قاچاق انسان در اسناد ایران و اسناد بین المللی

  بررسی آماری قاچاق انسان در اسناد ایران و اسناد بین المللی دانلود دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی آماری قاچاق انسان در اسناد ایران و اسناد بین المللی           چکیده :  از مهمترین مشکلات موجود در راه…

 • مقاله بررسي خواص پوششهاي ترموكروميك دي اكسيد واناديم براي شيشه هاي هوشمند

  مقاله بررسي خواص پوششهاي ترموكروميك دي اكسيد واناديم براي شيشه هاي هوشمند دانلود چكيده:ساختمانها از جمله مكانهايي مي باشند كه ا تلاف انرژي زيادي در آن ها اتفاق مي ها افتد و پنجره يكي از نقاطي در ساختمان ها هـستند…

 • تاثیر اخلاق حرفه ای بر مسئولیت پذیری کارکنان

  تاثیر اخلاق حرفه ای بر مسئولیت پذیری کارکنان دانلود   تاثیر اخلاق حرفه ای بر مسئولیت پذیری کارکنان اداره کل محیط زیست خراسان شمالی مقاله ترجمه شده رشته مدیریت با عنوان تاثیر اخلاق حرفه ای بر مسئولیت پذیری کارکنان اداره…

 • مجموعه 200 نمونه سوال از فصل دوم کتاب ریاضی دوازدهم انسانی

  مجموعه 200 نمونه سوال از فصل دوم کتاب ریاضی دوازدهم انسانی دانلود مجموعه 200 نمونه سوال از فصل دوم کتاب ریاضی دوازدهم انسانی دسته بندي : جزوات و نمونه سوالات کنکور » دوازدهم انسانی جزئیات و دریافت توضیحات:مجموعه نمونه سوالات…

 • دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری (فصل سوم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

  دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری (فصل سوم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) دانلود دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری (فصل سوم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) دسته: مدیریت بازدید: 7 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 394 کیلوبایت تعداد…